APAVE Asia – Pacific

apavebinhduong.com.vn

WELCOME! MISSION DE CONFIANCE

APAVE Asia Pacific - Binh Duong Branch, we are a leading company in Construction Consultancy, Industrial Inspection in Southeastern region. Since our company was founded in 2009, we supported a large number of internal and external investment...

see more

Project

Với nguyên tắc cùng sinh lợi, khách hàng luôn tiết kiệm ngân sách hiệu quả dựa trên những hỗ trợ trong việc kiểm soát rủi ro, và chất lượng tại từng khâu trong toàn bộ chu trình sản xuất. Nỗ lực đóng góp vào sự thịnh vượng của khách hàng dựa trên việc trân trọng các mối quan hệ uy tín lâu dài và sự gần gũi về văn hóa cũng như địa lý giữa đôi bên. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho nhiều dự án lớn!

News

Our customer

“Prevention is always better than Cures”. Well, there are so many risks in construction project happened by Carelessness, Negligence and Dishonesty of related parties. Invest few percent of the budget to control and manage Risks to avoid the stragic losses of human and financial costs is the right choice.

 

 

Skype