Tư vấn Quản lý, Đào tạo

apavebinhduong.com.vn

Dịch vụ

Tư vấn Quản lý, Đào tạo

Tư vấn quản lý.
Đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp, đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng, đào tạo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ.
Skype