BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ TÂN UYÊN

apavebinhduong.com.vn

Dự án

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ TÂN UYÊN

Khách hàng: Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng khu vực thị xã Tân Uyên
Quy mô: 200 giường (định hướng 400 giường)
Địa điểm: Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Dịch vụ của APAVE: Tư vấn giám sát thi công

Dự án khác

Skype